Anèmia i Llet d’euga

Què és l’Anèmia?

L’anèmia no és una malaltia sinó un símptoma provocat per una baixa concentració d’Hemoglobina en sang, que normalment va acompanyada d’una baixada en el número d’Hematies (glòbuls vermells) i d’una disminució del Hematòcrit (volum d’hematies en relació al volum de sang total).

L’Hemoglobina és una proteïna que conté l’ió ferro (Fe2+), al que s’uneix l’oxigen (O2) que, mitjançant la sang, és transportat des dels pulmons a tots els teixits i òrgans del nostre cos. En els processos de formació de l’Hemoglobina hiparticipen vitamines i proteïnes  (Àcid fòlic, Vitamina C, Vitamina B12, etc).

Les Anèmies es poden classificar segons les diverses causes, entre elles:

-l’anòmala mida dels hematies,

-la deficient concentració d’hemoglobina  en el seu interior,

-la pèrdua de hematies (hemorràgies),

- l’escassa producció de glòbuls vermells.

D’això es dedueix que hi ha molts tipus d’anèmies, però ens centrarem en com pot ajudar la Llet d’Euga en els casos de les anèmies que estan relacionades amb les carències de ferro, males absorcions, pèrdua d’hematies o les associades a malalties cròniques.

D’una manera molt senzilla, diríem que el ferro s’introdueix en el nostre cos a través dels aliments en forma inorgànica i en forma orgànica. El ferro pot ser emmagatzemat en l’interior cel·lular mitjançant una proteïna, la ferritina, o pot ser oxidat i transportat mitjançant una altra proteïna: la transferrina. L’absorció intestinal del ferro, de “per se”, té una eficiència molt reduïda i, a més, es pot veure afectada per multitud de factors (dèficits enzimàtics, pH cel·lulars, metalls pesats, etc) i aquí és on la Llet d’Euga entra en acció d’una manera molt eficient.

En la composició de la Llet d’Euga hi ha una alta quantitat de VITAMINA C natural (2 vegades més que en la llet materna humana). Aquesta vitamina és imprescindible pel pas de l’ió Fèrric (Fe3+) a l’ió Ferrós (Fe2+) i així poder ser transportador de l’oxigen. Per complementar aquest equilibri natural, la Llet d’Euga té un alt contingut de LACTOFERRINA, que també és una proteïna transportadora de la família de les transferrines, amb una alta afinitat pel Fe; i a tot això s’hi ha d’afegir les altres propietats de la Lactoferrina: antibacteriana, antisèptica, component essencial de la immunitat innata, etc. Esmentem que el contingut de Lactoferrina en la Llet d’Euga és similar al de la llet materna humana.

També és de destacar l’aportació que la Llet d’Euga fa de vitamines  B1, B2, B6, B12, D, K, vitamines que, con ja hem dit al principi, d’una manera directa o indirecta participen en la formació de l’hemoglobina; i que gràcies a l’alt contingut d’Àcids Poliinsaturats Essencials Omega 3 i a la presència d’uns especialitzats enzims fan que tots aquests processos d’absorcions, oxidacions i transport siguin una realitat més eficient per a totes les cèl·lules que intervenen en ells.

Podem deduir, doncs, respecte a la seva participació en la recuperació de les anèmies ferropèniques (deficiència de ferro), males absorcions i/o anèmies associades a enfermetats cròniques, que la Llet d’Euga és un complement important, sense contraindicacions per ser un aliment, que contribueix a la millora clínica. De fet, estudis observacionals corroboren aquesta afirmació i han estimulat que diferents grups mèdics plantegin endegar estudis clínics protocol·litzats.